Versie 2023

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SOMCOM, Europaweg Noord 5, 9403 BC, Assen.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website; www.somcom.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat SOMCOM in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. SOMCOM gebruikt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

relatiebeheer;

product- en dienstontwikkeling;

het bepalen van strategie en beleid;

zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot SOMCOM, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. 

Mails van klanten, debiteuren en crediteuren komen binnen in de inbox van Outlook. Mail die niet nu of later relevant kan zijn wordt bewaard. Niet ter zake doende of niet voor ons bestemde mail wordt direct definitief gewist. Een klant die de mail die hij verstuurd heeft (naar ons) gewist wil hebben kan daar een verzoek voor indienen. Andere mail wordt gedurende zeven jaar bewaard. 

Transactie-detalis worden door ons zeven jaar bewaard omdat de belastingdienst dit ons verplicht. Deze transacties kunnen op verzoek van de klant anoniem zijn. NAW-gegevens die wij ter beschikking hebben worden nooit aan derden verstrekt. Op verzoek van de klant kunnen NAW-gegevens in latere instantie ook anoniem gemaakt worden. 

Voor het uitvoeren van online betalingen werken wij samen met Omnikassa. Omnikassa verwerkt en bewaart de betalingsgegevens zoals uw creditcard- en bankgegevens. Omnikassa voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen die de creditcardmaatschappijen en banken daaraan stellen. 

Het kan zijn dat u voor reparatie een computer bij ons inlevert. Of dat u een nieuwe computer koopt en uw oude bij ons achterlaat. Wij zullen altijd zeer voorzichtig met uw gegevens en privacy omspringen. 

SOMCOM vraagt bij elke reparatie wel om het wachtwoord van de computer. Dit is om alle basisfuncties van de computer en Windows te kunnen controleren. Wij zullen niet de inhoud van documenten van de klanten bekijken tenzij hier door de klant om verzocht wordt. 

Indien een computer van een klant dusdanig verstoord is dat een volledige herinstallatie noodzakelijk is maken wij vaak een back-up van de gegevens om deze later in de nieuwe Windows installatie te kunnen terugzetten. Deze gegevens worden op een externe schijf van ons zelf bewaard voor een periode van 30 dagen. De gegevens worden niet direct gewist omdat soms per abuis niet de volledige gegevens zijn terug gezet bij de klant. Indien deze dit op tijd bemerkt kunnen wij dit alsnog doen. 

Als een computer wordt achtergelaten dan wordt de harddisk apart bewaard voor een periode van 3 maanden. Na die periode wordt de hele harddisk vernietigd. 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

SOMCOM maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SOMCOM of die van een derde partij.  

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

In-en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruikt te maken.

Camerasysteem

Het camerasysteem van SOMCOM bewaart beelden van in het pand en een klein stukje van de gevel. Deze beelden worden ca. 14 dagen bewaard en daarna verwijderd. Alleen in het geval van bijzondere gebeurtenissen (zoals diefstal of geweld) worden beelden langer bewaard en eventueel met justitie en de beveiliging gedeeld. Klanten of bezoekers krijgen nooit beelden van andere klanten of bezoekers te zien.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@somcom.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0592 -308260 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur. 

U heeft de volgende rechten: 

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

- het laten corrigeren van fouten;

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

- intrekken van toestemming;

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

- overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wijzigingen

SOMCOM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in  deze privacy- en cookieverklaringen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventueel wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.